Σχεδιασμός & μελέτη πλοίου (Νέες κατασκευές & μετασκευές)

1.1 – Αρχικός Σχεδιασμός
1.2 – Βασικός Σχεδιασμός
1.3 – Δομικός Σχεδιασμός
1.4 – Σχεδιασμός Μηχανολογικής Εγκατάστασης
1.5 – Σχεδιασμός Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης
1.6 – Αερισμός, Θέρμανση, Κλιματισμός

1.1 Αρχικός Σχεδιασμός

1.1 Αρχικός Σχεδιασμός

Σύλληψη της αρχικής ιδέας και προκαταρκτικός σχεδιασμός του έργου

Αναζήτηση, ανάπτυξη σχεδίων και προσαρμογή αυτών στις απαιτήσεις κάθε πελάτη για κάθε νέο έργο

Επιλογή διαστάσεων του υπό σχεδίαση έργου και διερεύνηση αυτών για τη επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος

Σύνταξη εγχειριδίου τεχνικών προδιαγραφών για όλους τους τύπους πλοίων ή για συγκεκριμένες εργασίες, οι οποίες πρόκειται να εκτελεσθούν επί του πλοίου
Αρχικός σχεδιασμός πλοίου προκειμένου να εκτιμηθούν οι κύριες διαστάσεις του, το εκτόπισμα, η απαιτούμενη ισχύς, τα βάρη, η ευστάθεια και το κόστος μιας νέας κατασκευής
Εκτίμηση του χρόνου και του κόστους των απαιτούμενων εργασιών ενός έργου
Αξιολόγηση & ανάλυση της πρακτικότητας ενός προτεινόμενου έργου

1.2 Βασικός Σχεδιασμός

Ανάπτυξη των προκαταρκτικών σχεδίων
Αναζήτηση και ανάπτυξη νέων μορφών γάστρας προκειμένου να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις των πελατών
Εκπόνηση σχεδίου γενικής διάταξης πλοίου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πλοιοκτήτη και τους ισχύοντες κανονισμούς για πλοία του είδους
Αναλυτικοί υπολογισμοί και πλήρης σειρά σχεδίων μιας νέας κατασκευής ή μετασκευής
Εκπόνηση εγχειριδίων ευσταθείας σε άθικτη κατάσταση και σε καταστάσεις βλάβης σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς των διεθνών συμβάσεων SOLAS, Οδηγίας της Ε.Ε. 2009/45/EC και MARPOL
Εκπόνηση λεπτομερειακών σχεδίων ελέγχου βλαβών σε ένα πλοίο σύμφωνα με τις απαιτήσεις των διεθνών συμβάσεων
Εξέταση των δυνατοτήτων ευσταθείας ενός πλοίου στην ειδική περίπτωση βλάβης και διατύπωση προτάσεων ούτως ώστε να επιτευχθεί πλήρης ανταπόκριση με τις απαιτήσεις τόσο των κανονισμών όσο και του πλοιοκτήτη
Εξέταση των δυνατοτήτων ευσταθείας ενός πλοίου σε άθικτη κατάσταση και διατύπωση προτάσεων ούτως ώστε να επιτευχθεί πλήρης ανταπόκριση με τις απαιτήσεις τόσο των κανονισμών όσο και του πλοιοκτήτη
Αναλυτικός υπολογισμός των βαρών του αφόρτου πλοίου και κατανομή αυτών στο ολικό μήκος του
Εκτέλεση του συνόλου των διαδικασιών για την διενέργεια του πειράματος ευσταθείας και εκπόνηση του σχετικού εγχειριδίου ευσταθείας
1.3 Δομικός Σχεδιασμός

1.3 Δομικός Σχεδιασμός

Υπολογισμοί σύμφωνα με τους κανονισμούς νηογνώμονα
Υπολογισμοί κατανομής βαρών, ροπών κάμψεως και διατμητικών τάσεων για τον υπολογισμό της συνολικής αντοχής πλοίου ή για τον υπολογισμό τοπικής αντοχής
Σχεδιασμός μιας ειδικής κατασκευής ή της συνολικής κατασκευής του πλοίου σύμφωνα με τα αποτελέσματα των υπολογισμών αντοχής

1.4 Σχεδιασμός Μηχανολογικής Εγκατάστασης

Αναλυτικοί υπολογισμοί και πρόβλεψη της αντίστασης πρόωσης και βέλτιστη επιλογή κύριας μηχανής με την χρήση εξειδικευμένων προγραμμάτων
Βελτιστοποίηση έλικας και επιλογή μείωσης της μηχανής πρόωσης
Επικερδής και λειτουργική διαχείριση της ενέργειας σε ένα πλοίο ώστε να εξασφαλίζεται οικονομικό όφελος για το πλοίο αφ’ ενός και προστασία του περιβάλλοντος αφ’ ετέρου
Μελέτες, ανάπτυξη και σχεδιασμός των μηχανολογικών εγκαταστάσεων πλοίων
Μελέτη, ανάπτυξη, αναλυτικός σχεδιασμός και προσαρμογή στους ισχύοντες κανονισμούς (διεθνείς και μη) όλων των δικτύων σωληνώσεων του πλοίου
Μελέτη και σχεδιασμός της βέλτιστης διάταξης μηχανοστασίου και χώρων μηχανημάτων ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη λειτουργικότητα σε συνδυασμό με την σωστή εκμετάλλευση του χώρου
1.4 Σχεδιασμός Μηχανολογικών Εργασιών
1.5 Σχεδιασμός Ηλεκτρολογικών Εργασιών

1.5 Σχεδιασμός Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης

Καθορισμός, ανάλυση και κατανομή της συνολικής ηλεκτρικής ισχύος
Εγκατάσταση νέας ή αντικατάσταση της υπάρχουσας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, ανάλυση των απαιτήσεων ηλεκτρικής ισχύος, προσαρμογή πινάκων, καλωδιώσεων κλπ.
Λεπτομερειακός σχεδιασμός όλων των πινάκων, στον οποίο προδιαγράφονται και τα στοιχεία εξοπλισμού τους
Υπολογισμός όλων των ηλεκτρικών φορτίων που καταναλώνονται στο πλοίο, σε διάφορες χαρακτηριστικές καταστάσεις λειτουργίας
Αναλυτικά γραμμικά σχέδια για την ηλεκτρολογική εγκατάσταση πλοίων και όλων των πινάκων (κυρίων, δευτερευόντων και ανάγκης)

1.6 Αερισμός, Θέρμανση, Κλιματισμός

Μελέτες αερισμού, θέρμανσης και κλιματισμού με την χρήση εξειδικευμένων προγραμμάτων και σχεδιασμός των αεραγωγών σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης
Αναλυτικά γραμμικά σχέδια για τα συστήματα αερισμού, θέρμανσης και κλιματισμού στο πλοίο
Υπολογισμοί κατανομής αέρα (αερισμός-εξαερισμός) και σχέδια αεραγωγών περιοχών υψηλού κινδύνου σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις
1.6 Αερισμός, Θέρμανση, Κλιματισμός

Ενδιαφερεστε για πληροφοριες;

Call Now Button