ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007

Η εταιρεία μας τον Δεκέμβριο του 2006 ανέλαβε από την ΠΥΛΟΣ Ν.Ε. την μετατροπή δύο αυτοκινούμενων φορτηγίδων – λαντζών σε δεξαμενόπλοια μικρού μεγέθους μεταφοράς λιπαντελαίων.

Τα δύο δεξαμενόπλοια “MARBUNK I” και “MARBUNK II”, αν και λόγω μεγέθους δεν υπάγονται στις απαιτήσεις των κανονισμών της MARPOL 73/78, εν τούτοις θα εφαρμοσθούν κατά το δυνατόν τμήματα των κανονισμών αυτών, ώστε, σε περίπτωση ατυχήματος, να αποφευχθεί η ρύπανση του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Για τον λόγο αυτόν η κατασκευή των σκαφών και η διευθέτηση των δεξαμενών φορτίου βασίζεται στις αρχές των σκαφών διπλού τοιχώματος, στο βαθμό που το μέγεθός τους το επιτρέπει. Επίσης, έχει ληφθεί μέριμνα ώστε στα σημεία φόρτωσης και εκφόρτωσης του φορτίου καθώς και στο χώρο που ευρίσκεται η αντλία φορτίου και τα επιστόμια απομόνωσης των δεξαμενών, να υπάρχει πρόβλεψη για την πρόληψη ρύπανσης από ατύχημα.

Η εταιρεία μας ανέλαβε, εκτός από την μελέτη και την επίβλεψη της όλης κατασκευής των σκαφών, την οργάνωση και το management της όλης διαδικασίας, μέχρι τα σκάφη να αποκτήσουν τα πιστοποιητικά αξιοπλοΐας τους. Η ολοκλήρωση και παράδοση των σκαφών προκειμένου αυτά να λειτουργήσουν προβλέπεται να γίνει περί τα τέλη Φεβρουαρίου 2007.

Ενδιαφερεστε για πληροφοριες;

Call Now Button