header Αναστάσιος Π.Κηπουρόπουλος πιστοποίηση ISO Τρίτη 26 Μαΐου 2020 english

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015

Μελέτη και επίβλεψη μετασκευής του Ε/Γ-Ο/Γ "ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΒΟΣ"

Η εταιρεία μας υπέγραψε σύμβαση με την Α.Ν.Μ.Ε.Ζ. Α.Ε. προκειμένου να μετασκευάσει το πλοίο της Ε/Γ-Ο/Γ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΒΟΣ» Ν.Π. 10801 και να το προσαρμόσει στις απαιτήσεις της Κοινοτικής Οδηγίας 2003/25/ΕΚ (Συνθήκη της Στοκχόλμης).

Η μετασκευή του πλοίου συνίσταται σε τρία μέρη. Το πρώτο αφορά την διαπλάτυνση του σκάφους στο πρυμναίο τμήμα του και μέχρι το μέγιστο πλάτος επάνω από το κύριο κατάστρωμα. Το δεύτερο στην προσθήκη πλευρικών πλωτήρων από την πρύμνη και περίπου κατά το ένα τρίτο του μήκους του. Και τέλος το τρίτο μέρος και σημαντικότερο αφορά την αύξηση του όγκου των υφάλων του με σημαντική παρέμβαση στη γάστρα του, επιδιώκοντας να μην επηρεαστεί η τελική ταχύτητα του πλοίου.

Με την μετασκευή αυτή το πλοίο θα είναι σε θέση να εκτελεί πλόες Κατηγορίας Β (σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 98/18/ΕΚ), όπως κάνει μέχρι σήμερα, αλλά σε περιοχές με σημαντικό ύψος κύματος μέχρι 2,50 μέτρα. Ακόμα, στο πλοίο θα επέλθει και μια αύξηση του αριθμού των μεταφερόμενων επιβατών με ταυτόχρονη αύξηση του μήκους της διαδρομής του ταξιδιού.

Η συγκεκριμένη μετασκευή είναι πολύ μεγάλης σημασίας για το τεχνικό μας γραφείο και ο λόγος είναι ότι το «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΒΟΣ» είναι το δεύτερο πλοίο της ίδιας εταιρείας (μετά το Ε/Γ-Ο/Γ «ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ»), στο οποίο εκτελούμε μία μετασκευή ευρείας εκτάσεως και η οποία παίζει σημαντικό ρόλο τόσο κυρίως στην ασφαλή λειτουργία του πλοίου όσο και στην καλύτερη εκμετάλλευσή του.

Προσπάθειά μας είναι να φανούμε αντάξιοι της εμπιστοσύνης της εταιρείας Α.Ν.Μ.Ε.Ζ. Α.Ε. και να συνεισφέρουμε στην σωστή πραγματοποίηση μιας σημαντικής επένδυσης στο χώρο, η οποία, εκτός των άλλων, μπορεί να βοηθήσει τόσο των ναυπηγό-επισκευαστική βιομηχανία όσο και την ίδια την ακτοπλοΐα.


ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Μελέτη και επίβλεψη κατασκευής μόνιμης ράμπας ανόδου στο ανώτερο εξωτερικό κατάστρωμα του RO-RO φορτηγού πλοίου «ΤΑΛΩΣ»

Στο τεχνικό μας γραφείο ανατέθηκε η μελέτη και η επίβλεψη της κατασκευής μόνιμης ράμπας ανόδου στο ανώτερο εξωτερικό κατάστρωμα του RO-RO φορτηγού πλοίου «ΤΑΛΩΣ» (πρώην «ΜΥΚΟΝΟΣ») Ν.Π. 10899, προκειμένου να ανεβαίνουν σε αυτό βαριά οχήματα με επικίνδυνα φορτία (βενζίνες, υγραέρια κλπ).

Το πλοίο μέχρι πρότινος διέθετε αναβατόριο, με το οποίο μεταφέρονταν στο ανώτερο κατάστρωμα οχήματα συνολικού μήκους μέχρι 14 μέτρα και συνολικού βάρους 30 τόνων. Το αναβατόριο αυτό δεν εξυπηρετούσε τους νέους πλοιοκτήτες στις ανάγκες τους και για τον λόγο αυτόν ανετέθη στο τεχνικό μας γραφείο η μελέτη κατασκευής μιας μόνιμης ράμπας ανόδου.

Η ράμπα είναι μόνιμη, συνολικού μήκους 45 μέτρων και έχει την κατάλληλη κλίση, ώστε να είναι εύκολη και ασφαλής στα φορτηγά οχήματα η πρόσβαση στο ανώτερο κατάστρωμα. Το επιτρεπόμενο βάρος ανά άξονα στην ράμπα είναι το ίδιο με αυτό του ανώτερου καταστρώματος. Τα μέσα στεγανοποίησης και ελέγχου του ανοίγματος της ράμπας στο ανώτερο κατάστρωμα είναι τα επιβαλλόμενα από τους κανονισμούς, οι οποίοι επιβάλλονται από την ελληνική νομοθεσία.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών της κατασκευής της ράμπας και την επιθεώρηση του πλοίου, αυτό θα ξεκινήσει την εκτέλεση καθορισμένων δρομολογίων στην περιοχή του Αιγαίου.

Η όλη κατασκευή καθώς και η επιθεώρηση του πλοίου τελεί υπό τον έλεγχο του νηογνώμονα INSB, απ’ όπου το πλοίο θα λάβει και τα πιστοποιητικά αξιοπλοΐας του.


ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

Μελέτη και επίβλεψη μετασκευής του πλοίου «ΣΑΟΝΗΣΟΣ»

Το τεχνικό μας γραφείο ανέλαβε την μελέτη και την επίβλεψη της μετασκευής του πλοίου «ΣΑΟΝΗΣΟΣ» Ν.Π. 12147 σε επιβατηγό – οχηματαγωγό πλοίο κλειστού τύπου Κατηγορίας Β.

Το πλοίο «ΣΑΟΝΗΣΟΣ» κατασκευάσθηκε το έτος 1994 από το ναυπηγείο Usuki Shipyard Co. Ltd (yard/hull no. 1627), σαν πλοίο φορτηγό ro-ro με το όνομα “ROKKO EXPRESS” και έφερε αρχικά την κλάση του LRS και αργότερα την κλάση του NKK.

Το ολικό μήκος του είναι 78 μέτρα, το μέγιστο πλάτος του στο κατάστρωμα οχημάτων 12,30 μέτρα, το ύψος του (μέχρι το κατάστρωμα οχημάτων) 4,20 μέτρα, ενώ το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος στο χώρο οχημάτων είναι 4,20 μέτρα. Το πλοίο φέρει δύο κύριες μηχανές Hanshin Nainenki Kogyo με μέγιστη ισχύ 2038 hp στις 680 rpm η κάθε μια και οι οποίες κινούν, μέσω μειωτήρα, έλικες μεταβλητού βήματος. Το πλοίο είναι εξοπλισμένο με συστήματα και όργανα, ώστε ο πλήρης έλεγχος της λειτουργίας του να μπορεί να εκτελείται και από την γέφυρα.

Η μελέτη και ο σχεδιασμός του «ΣΑΟΝΗΣΟΣ» από το τεχνικό μας γραφείο αφορά την μετασκευή του σε ελληνικό Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο Κατηγορίας Β (σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/45/ΕΕ, όπως έχει τροποποιηθεί) για πλόες μέχρι 30 ναυτικά μίλια. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει την πλήρη προσαρμογή του πλοίου στην ισχύουσα Ευρωπαϊκή Οδηγία, στις ισχύουσες Διεθνείς Συμβάσεις αλλά και στην ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, τόσο ως προς την κατασκευή όσο και ως προς τον εξοπλισμό του.

Οι ενδιαιτήσεις του και ο εν γένει εξοπλισμός του θα μπορεί να εξυπηρετεί περί τα 400 άτομα. Στους διαθέσιμους χώρους του θα περιλαμβάνονται σαλόνι, χώροι υποδοχής, εξωτερικοί χώροι παραμονής και χώροι υγιεινής για τους επιβάτες, καθώς και χώροι ενδιαιτήσεις (καμπίνες, χώροι παραμονής και υγιεινής) πληρώματος.

Τα σχέδια και οι μελέτες, τα οποία εκπονεί το τεχνικό μας γραφείο, εγκρίνονται από τον Ιταλικό Νηογνώμονα (RINA) και από τον Κλάδο Επιθεώρησης Εμπορικών Πλοίων (Κ.Ε.Ε.Π.) του Υπουργείου Ναυτιλίας. Επίσης, οι εργασίες μετασκευής και ο εξοπλισμός του πλοίου επιβλέπονται και εξετάζονται από το τεχνικό μας γραφείο, ενώ επιπλέον ο RINA και ο Κ.Ε.Ε.Π. εξετάζουν όλο το πλοίο, ώστε μετά την ολοκλήρωση των εργασιών μετασκευής και εξοπλισμού του, το πλοίο να ενταχθεί στην Κλάση του Ιταλικού Νηογνώμονα και να εφοδιασθεί με πιστοποιητικά αξιοπλοΐας από τον Κ.Ε.Ε.Π.

Αυτή την χρονική περίοδο όπου τα προβλήματα της ναυπηγό-επισκευής αλλά και των πλοίων της ακτοπλοΐας είναι πολύ μεγάλα και άπτονται της επιβίωσης και των δύο κλάδων, η συγκεκριμένη εργασία αποτελεί μια σημαντική ανάσα. Ταυτόχρονα πιστεύουμε ότι σηματοδοτεί το ξεκίνημα μιας νέας εποχής προσαρμογής των ελληνικών πλοίων ακτοπλοΐας στις σημερινές επιχειρηματικές δυνατότητες, αλλά επιπλέον και μια καλή ευκαιρία για εμάς τους ίδιους για να αποδείξουμε την ανταγωνιστικότητά μας σε όλους τους τομείς.